วันนี้: วันศุกร์ที่ 07 ตุลาคม 2565
เวลาเปิดทำการ: 08:00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0-7553-8030-3 ต่อ 143,149
» สืบค้น
เมนูช่วยเหลือ
เว็บไซต์วิทยาลัยฯ
สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ (OPAC)

กรุณาเลือกรายการและระบุคำค้น เพื่อสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด

ใช้วิธีการสืบค้นโดย:

จำกัดการสืบค้น สามารถเลือกคำค้นที่ต้องการได้จากด้านล่างนี้

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ สถานที่จัดเก็บ
เลือกทั้งหมด
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
หนังสือ
อุปกรณ์
แผ่น CD
โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เลือกทั้งหมด
CD-ROM
กฤตภาค
จดหมายข่าว
จุลสาร
นวนิยาย / เรื่องสั้น
บทคัดย่อ
รายงานประจำปี
วารสาร
วิจัย
วิดีทัศน์/VCD บันเทิง
วิดีทัศน์/VCD วิชาการ
วิทยานิพนธ์
สิ่งพิมพ์รัฐบาล
หนังสือทั่วไป
หนังสือภาษาต่างประเทศ
หนังสือรามคำแหง / มสธ.
หนังสืออ้างอิง
หลักสูตรของสถาบันการศึกษา
เทปคาสเซ็ต
โครงงาน/รายงานสหกิจศึกษา

ตรวจสอบการยืมเอกสารไอที:
   
* นักศึกษาหรือบุคคลากรกรอกเลขประจำตัวเพื่อตรวจสอบรายการหนังสือที่ค้างส่ง


หน้าแรก | สืบค้นสารสนเทศ [OPAC] | เมนูช่วยเหลือ